ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ САРБАЗДАР САНЫНАН АЛДЫҢҒЫ САПТА

0
Түркістан облысына көктемгі әскерге шақыруға берілген тапсырыс сапасы мен саны 103,1 пайызға орындалды. Атап айтқанда, Отан алдындағы борышын өтеуге Қарулы күштер қатарына 60 адам, Мемлекеттік күзет қызметіне 3 адам, Ұлттық ұланға 2 адам берілген тапсырыстан артық жіберілді. Алдағы күзгі әскерге шақыру жоспарына сәйкес, облыстан барлығы 2200-ге жуық азамат әскерге шақырылуы тиіс. Бұл жоспарды сапалы орындау үшін өңірімізден 14 000-ға жуық адам зерделеуден өтуі керек. Бүгінде олардың 700-ге жуығы іріктеліп, жеке істері жинақталуда. Отан алдындағы борышын өтеуге Қарулы Күштер қатарына 60 адам, Мемлекеттік Күзет қызметіне 3 адам, Ұлттық ұланға 2 адам жіберілді.
Түркістан облысы әкімінің орынбасары, облыстық шақыру комиссиясының төрағасы Ұлан Тәжібаев, ҚР Қарулы Күштері Бас штабы Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыстары департаменті бастығының орынбасары полковник Рустам Ақбаров Түркістан облысының жергілікті әскери басқару органдарының басшылық құрамымен күзгі әскерге шақыру науқанын ұйымдастыру мен өткізу тақырыбында оқу-әдістемелік жиын өткізді.
Жиналыс барысында көктемгі әскерге шақыру науқанының қорытындысы шығарылып, күзгі науқанға бағытталған жұмыстар мен жоспарлар баяндалды.
Күзгі әскерге шақыру науқанын сапалы, әрі уақтылы орындау мақсатында комиссия әр шақырылушыны жеке-жеке қарастырып, алған білімін, мамандығын ескереді, отбасы жағдайын сараптайды, денсаулығының жарамдылығын басты назарға ала отырып, оны әскер қатарына қабылдау-қабылдамау туралы шешім қабылдайды. Жасақтау экстерриториалды принципке сәйкес жүзеге асырылады, яғни шақырылушы өзге облысқа аттандырылады.
Әскери қызметке шақыруға жасы 18-ден 27-ге дейінгі, денсаулық жағдайы бойынша жарамды, сотталғандығы және әскерге шақыруды кейінге қалдыруға немесе шақырудан босатылуға құқығы жоқ азаматтар жатады.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
___
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПЕРЕДНЕМ СТРОЮ ПО ЧИСЛУ ПРИЗЫВАЕМЫХ СОЛДАТ
Качество и количество плана на весенний призыв в Туркестанской области выполнено на 103,1%. В частности, для выполнения конституционного долга перед Родиной сверх положенного плана в ряды Вооруженных сил направлено 60 человек, в Службу государственной охраны 3 человека, в Национальную гвардию 2 человека. В соответствии с планом осенней призывной кампании, всего из области должны быть призваны около 2200 граждан. Для качественного выполнения этого плана около 14 000 человек из нашего региона должны пройти обследование. На сегодняшний день из них отобрано около 700, на которых сейчас доукомплектовываются личные дела.
Заместитель акима Туркестанской области, председатель областной призывной комиссии Улан Тажибаев, заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК полковник Рустам Акбаров провели учебно-методическое совещание с руководящим составом местных органов военного управления Туркестанской области на тему организации и проведения осенней призывной кампании.
В ходе совещания были подведены итоги весенней призывной кампании, доложены проводимые работы на осеннюю кампанию.
В целях качественного и своевременного выполнения осенней призывной кампании комиссия рассматривает каждого призывника индивидуально, учитывает приобретенные знания, профессию, анализирует семейное положение, принимает решение о приеме его в армию, принимая во внимание состояние его здоровья и его личные пожелания. Комплектование осуществляется по экстерриториальному принципу, то есть призывник направляется в другую область.
Призыву на воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимость и не имеющие законного права на отсрочку или освобождение от призыва.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
TURKESTAN REGION IS IN THE FRONT LINE BY THE NUMBER OF CONSCRIPTED SOLDIERS
The quality and quantity of the plan for the spring draft in the Turkestan region was fulfilled by 103.1%. In particular, in order to fulfill the constitutional duty to the Motherland, 60 people were sent to the ranks of the Armed Forces in excess of the prescribed plan, 3 people were sent to the State Security Service, 2 people were sent to the National Guard. In accordance with the plan of the autumn conscription campaign, about 2,200 citizens should be called up from the region. For the qualitative implementation of this plan, about 14,000 people from our region must undergo a survey. To date, about 700 of them have been selected, on which personal files are now being completed.
Deputy akim of the Turkestan region, chairman of the regional draft commission Ulan Tazhibayev, Deputy Head of the Department of Organizational and Mobilization Work of the General Staff of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan Colonel Rustam Akbarov held a training and methodological meeting with the leadership of the local military authorities of the Turkestan region on the organization and conduct of the autumn draft campaign.
During the meeting, the results of the spring draft campaign were summed up, the ongoing work for the autumn campaign was reported.
For the purpose of high-quality and timely implementation of the autumn conscription campaign, the commission considers each recruit individually, takes into account the acquired knowledge, profession, analyzes marital status, decides on his admission to the army, taking into account his state of health and his personal wishes. Recruitment is carried out according to the extraterritorial principle, that is, the conscript is sent to another area.
Citizens aged 18 to 27 years old, fit for health reasons, who do not have a criminal record and do not have a legal right to delay or release from conscription are subject to conscription.
Press service of akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ