ДАРХАН САТЫБАЛДЫ: «ТҮРКІСТАНДА СПОРТТЫ ДАМЫТУҒА БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫ»

0
144
Елімізде су спорты түрлерін дамытып, Түркістан қаласында жоғары деңгейдегі жарыстар өткізу үшін салынған Орта Азияда баламасы жоқ спорттық кешендері бар ескек есу каналы құрылысының екінші кезеңі басталды. Облыс орталығында бой көтерген заманауи спорт нысандарының құрылыс барысымен танысқан Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды спорт саласын дамытуға күш салынатынын және бұл бағытта өңірге дарынды спортшыларды тартудың маңыздылығын айтты. Жауапты сала басшыларымен кездесіп, құрылыстың сапасы мен қауіпсіздігіне баса назар аударуды тапсырды.
— Мұндай заманауи спорт кешендері елімізде көп емес. Біз халықаралық ескек есу каналының мүмкіндігін толық пайдаланып, жастарды спортқа баулуымыз керек. Спорт — ел абыройын асқақтату тетігі ғана емес, ол — денсаулық кепілі. Өңірде спорт саласын дамытуға барлық жағдай жасалады, — деді Д. Сатыбалды.
Олимпиадалық орталық сәулеттік көркімен ғана емес, қаланы көгалдандырып, туризмді дамытуға және өңірдің атмосферасын өзгертуге де мүмкіндік береді. Түркістан қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығында салынған жоба 100 гектарға жуық алаңда орналаласқан. Ұзындығы 2,5 шақырымға созылатын су арнасына 2 млн. текше метр су жиналды. Су тазартқыш құрылғылар қойылған.
Спорт кешен құрылысының екінші кезеңінде мұнда әкімшілік ғимараты, қонақүй, веложолақ, бассейн, қайық тұрақтары, жазғы кинотеатр, аралды қосатын көпір мен басқа да нысандар бой көтереді. Бұл жерде спортшылар жағажай волейболы мен футболы, ашық судағы жүзу, триатлон, желкенді спорт, ескек есу, каноэ сияқты спорт түрлерінен жаттығу жасайды. Су спорт кешені – ауқымды жоба.
Облыс әкімі қалалық саябақ ішінен салынып жатқан жасанды көлдің құрылыс алаңында болды. Демалыс аумағының жалпы ауданы — 13 га жуық. Келер жылы пайдалануға беріледі. Мұнда 4 ұңғыма арқылы су жиналады. Сан алуан түрі субұрқақтар орнатылып, айналасы абаттандырылады.
Жүйелі түрде дене шынықтырумен шұғылданатын барлық жастағы тұрғындардың санын арттыру үшін Түркістан облысында жұмыстар жүргізілуде. Өңір басшысы Түркістанда салынып жатқан «Мұз сарайының» құрылысымен танысты. Әлемдік стандарттарға сай мұз айдыны 1200 адамға есептелген. Мұнда қысқы спорт түрлерінен үйірмелер ашылмақ.
Түркістанда салынып жатқан барлық ғимараттар қаланың көркі ғана емес, тарихи келбеті мен болмысын сақтай отырып, заманауи архитектураның озық жетістіктерін пайдалануда. Ғалымдар мен кәсіби мамандардың пікірі ескеріліп, тарихи келбетін жоғалтпауға басымдық берілуде. Түркістан қаласында сондай-ақ «Теннис орталығы», Олимпиадалық резерв мектебінің әкімшілік ғимараты мен жатақханасы, Б.Саттарханов спорт кешені, «Ат спорты кешені» секілді жаңа спорт нысандары ашылады.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
______
ДАРХАН САТЫБАЛДЫ: «В ТУРКЕСТАНЕ БУДУТ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА»
В духовной столице страны начался второй этап строительства гребного канала со спортивными комплексами, не имеющего аналогов в Центральной Азии. Он строится для развития водных видов спорта и проведения соревнований высокого уровня в городе Туркестан.
Ознакомившись с ходом строительства спортивных объектов, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды отметил, что на сегодня прилагаются большие усилия для развития спортивной отрасли и что важно привлекать в регион талантливых спортсменов. Он встретился с руководителями ответственных отраслей и поручил уделить особое внимание качеству и безопасности строительства.
— Таких современных спортивных комплексов в стране не так много. Мы должны использовать все возможности гребного канала международного уровня и приобщать молодежь к спорту. Спорт — это не только механизм повышения престижа страны, но и залог здоровья. Мы продолжим создавать все условия для развития спортивной отрасли, — сказал Д. Сатыбалды.
Отметим, особая архитектура нового водного комплекса позволит не только развить туризм, но и создать благоприятный микроклимат в регионе. Напомним, объект расположен в административно-деловом центре Туркестана, занимает площадь около 100 гектаров. Водоканал, протяженностью 2,5 километра уже пополнен 2 млн кубометров воды, установлены водоочистительные устройства.
Вместе с тем, в ходе второго этапа строительства спортивного комплекса возведут административное здание, гостиницу, велодорожку, бассейн, лодочную стоянку, летний кинотеатр, мост, соединяющий остров и другие объекты. Здесь спортсмены начнут готовится к таким видам спорта, как пляжный волейбол и футбол, плавание на открытой воде, триатлон, парусный спорт, гребля и каноэ.
Кроме того, аким области посетил строительную площадку искусственного озера, которое возводится внутри городского парка. Общая площадь зоны отдыха — около 13 га. Объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Вода сюда будет поступать через четыре скважины. Наряду с этим, установят фонтаны, благоустроят прилегающую территорию.
Для увеличения количества жителей всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой, в Туркестанской области ведется немалая работа. Глава региона ознакомился со строительством Ледового дворца, который строят в Туркестане. Согласно мировым стандартам, каток рассчитан на 1200 человек. Здесь будут открыты кружки по зимним видам спорта.
Помимо этого, в Туркестане также откроются новые спортивные объекты: теннисный центр, административное здание и общежитие школы Олимпийского резерва, спортивный комплекс Б. Саттарханова, конноспортивный комплекс.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
DARKHAN SATYBALDY: «ALL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SPORTS WILL BE CREATED IN TURKESTAN
» The second stage of construction of a rowing canal with sports complexes, which has no analogues in Central Asia, has begun in the spiritual capital of the country. It is being built for the development of water sports and high-level competitions in the city of Turkestan.
Having familiarized with the construction of sports facilities, akim of Turkestan region Darkhan Satybaldy noted that great efforts are being made to develop the sports industry and that it is important to attract talented athletes to the region. He met with the heads of responsible industries and instructed to pay special attention to the quality and safety of construction.
— There are not so many such modern sports complexes in the country. We must use all the opportunities of the international rowing channel and involve young people in sports. Sport is not only a mechanism for increasing the prestige of the country, but also a guarantee of health. We will continue to create all conditions for the development of the sports industry,» D. Satybaldy said.
It should be noted that the special architecture of the new water complex will not only develop tourism, but also create a favorable microclimate in the region. The facility is located in the administrative and business center of Turkestan, covers an area of about 100 hectares. The water utility, with a length of 2.5 kilometers, has already replenished 2 million cubic meters of water, water purification devices have been installed.
At the same time, during the second stage of construction of the sports complex, an administrative building, a hotel, a bike path, a swimming pool, a boat parking lot, a summer cinema, a bridge connecting the island and other facilities will be erected. Here athletes will start preparing for such sports as beach volleyball and football, open water swimming, triathlon, sailing, rowing and canoeing.
In addition, the governor of the region visited the construction site of an artificial lake, which is being built inside the city park. The total area of the recreation area is about 13 hectares. The facility is planned to be put into operation next year. Water will flow here through four wells. Along with this, fountains will be installed, the adjacent territory will be landscaped.
A lot of work is being done in the Turkestan region to increase the number of residents of all ages who are systematically engaged in physical culture. The head of the region got acquainted with the construction of the Ice Palace, which is being built in Turkestan. According to world standards, the skating rink is designed for 1200 people. Winter sports clubs will be opened here.
In addition, new sports facilities will also be opened in Turkestan: a tennis center, an administrative building and a dormitory of the Olympic Reserve school, a sports complex of B. Sattarkhanov, an equestrian complex.
Press service of the akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ