ТҮРКІСТАНДА «ЗАМАНАУИ ТРАВМАТОЛОГИЯ ЖƏНЕ ОРТОПЕДИЯ КӨКЖИЕКТЕРІ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТІП ЖАТЫР

0
13
Түркістан қаласында травматология және ортопедия медицина саласын дамытуға арналған екі күндік «Заманауи травматология және ортопедия көкжиектері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтуде. Аталған шараға Түркістан облысы әкімнің орынбасары Арман Сабитов, Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқарма басшысы Марат Пашимов, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті ректор өкілі Женгиз Томар қатысты. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің «Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология жəне ортопедия орталығы» ШЖҚ РМК директоры, Қазақстандық травматолог-ортопедтер қауымдастығының президенті Олжас Бекарисов модераторлық етті.
Конференцияға әлемнің 15 елінің жетекші клиникаларынан делегаттар келді. Атап айтсақ, Ұлыбритания, Ресей, Түркия, Үндістан, Швейцария, Германия, Қытай, Грекия, Египет, Иордания, Әзірбайжан, Бангладеш, Өзбекстан, Қазақстан, Беларусь елдерінің ғалым докторлары қатысты.
Спикерлер өз баяндамаларын оқып, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен, травматология және ортопедия саласындағы жаңа жетістіктерімен бөлісті. Сондай-ақ шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен жетекші травматолог-ортопедтер қатысуда. Шара гибридті форматта өтуде.
Конференцияның екінші күні 16 қыркүйекте іс-шара аясында «Батпенов оқулары» өтеді. Онда 40 жастан аспаған тұлғалар баяндама жасайды, атап айтқанда: медициналық ЖОО студенттері; интерндер, резиденттер, ғылыми зерттеулерге белсенді қатысатын ғылыми қызметкерлер және тағы басқалар. Жүлде қоры 1000 АҚШ доллары көлеміндегі ақшалай қаражатты құрайды.
__
В ТУРКЕСТАНЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОРИЗОНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ»
В Туркестане проходит двухдневная Международная научно-практическая конференция «Современные горизонты травматологии и ортопедии», посвященная развитию медицинской отрасли травматологии и ортопедии. В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов, руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов, представитель ректора Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Женгиз Томар.
Модератором выступил директор РГП на ПХВ «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Ж. Батпенова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, президент Казахстанской Ассоциации травматологов-ортопедов Олжас Бекарисов.
На конференцию прибыли делегаты из ведущих клиник 15 стран мира. Участвуют ученые-доктора из Великобритании, России, Турции, Индии, Швейцарии, Германии, Китая, Греции, Египта, Иордании, Азербайджана, Бангладеш, Узбекистана, Казахстана, Беларуси.
Спикеры выступили с докладами, поделились научно-исследовательской работой, новыми достижениями в области травматологии и ортопедии. Также в мероприятии принимают участие ведущие травматологи-ортопеды со всего Казахстана. Мероприятие проходит в гибридном формате.
Во второй день конференции, 16 сентября, в рамках мероприятия пройдут Батпеновские чтения. На них выступят лица не старше 40 лет, а именно: студенты медицинских вузов; интерны, резиденты, научные сотрудники, активно участвующие в научных исследованиях и многие другие. Призовой фонд составляет 1000 долларов США.
__
THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «HORIZONS OF MODERN TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS» IS BEING HELD IN TURKESTAN
A two-day International scientific and practical conference «Modern horizons of traumatology and orthopedics» is being held in Turkestan, dedicated to the development of the medical branch of traumatology and orthopedics. The event was attended by deputy akim of Turkestan region Arman Sabitov, Head of the Public Health Department of Turkestan region Marat Pashimov, representative of the rector of the International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yassawi Zhengiz Tomar.
The moderator was the director of the RSE at the National Research Center of Traumatology and Orthopedics named after Academician N. J. Batpenov of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, President of the Kazakhstan Association of Traumatologists-Orthopedists Olzhas Bekarisov.
Delegates from leading clinics from 15 countries of the world arrived at the conference. Participating scientists are doctors from the UK, Russia, Turkey, India, Switzerland, Germany, China, Greece, Egypt, Jordan, Azerbaijan, Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, Belarus.
Speakers made presentations, shared research work, new achievements in the field of traumatology and orthopedics. The event is also attended by leading orthopedic traumatologists from all over Kazakhstan. The event is held in a hybrid format.
On the second day of the conference, September 16, Batpenov readings will be held as part of the event. They will be attended by persons under 40 years of age, namely: students of medical universities; interns, residents, researchers actively involved in scientific research and many others. The prize fund is $1,000.

ПІКІР ЖАЗУ