ДАРХАН САТЫБАЛДЫ: «АСА МАҢЫЗДЫ ЖОЛДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫНА БАСЫМДЫҚ БЕРІЛЕДІ»

0
Түркістан өңіріндегі облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы және қанағатты жағдайдағы үлесін биыл 92% -ға арттыру жоспарланған. Айта кетейік, 2018 жылы бұл көрсеткіш 72 %-ды құраған. Жалпы облыста сапалы жолдардың үлесін 2025 жылға дейін 99,5%-ға жеткізу жоспарлануда.
Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспары қайта бекітіліп, жаңадан құрылған облыс орталығында көлік инфрақұрылымын дамыту жұмыстары қарқынды жүруде. Соның аясында «Түркістан-Шәуілдір» автомобиль жолының 70 шақырымын қайта құру көзделген. Құрылыс барысымен танысқан Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды жұмысшылармен кездесті. Өзекті мәселелерді пысықтады.
Облыс әкімі басымды бағыт — аса маңызды жолдарда болатынын айтты. Негізгі, ең қажетті деген автожолдардың тізімін дайындауды жүктеп, жауапты басшыларға нақты тапсырмалар берді.
— Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөндеу жұмыстарында аса маңызды бағыттағы жолдардың құрылысына басымдық беріледі. Осы қағиданы ұстану керек. Республикалық, облыстық , аудандық және ауылішілік маңызы бар жолдар, яғни, барлық деңгейдегі маңызы бар, уақыт күттірмейтін автожолдардың тізімін дайындау қажет. Көптен жөндеу көрмеген күре жолдар да жоспардан тыс қалмауы тиіс. Жолдардың құрылыс сапасы – басты назарда. Жолды салу да, жөндеу де бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуі керек. Бұл талаптарды сақтамандарға шара көріледі, — деді Түркістан облысының әкімі Д.Сатыбалды.
Түркістан облысында автомобиль жолдары мен елді мекен көшелерінің ұзындығы 17 509,5 шақырымды құрайды. Биыл автомобиль жолдары саласын дамытуға бюджеттен 53 млрд. теңге бөлініп, құрылыс-жөндеу жұмыстарымен жалпы 767 нысан немесе 2 мың шақырымға жуық жолдар мен көшелерді қамту жоспарлануда. Жыл қорытындысымен 703 нысан немесе 1467,3 шақырым жол мен көше пайдалануға тапсырылады деп көзделген.
Құрылыс, жөндеу жұмыстарына Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының тапсырысымен тұрақты түрде сапаны бақылау жұмыстары жүргізіліп келеді.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
___
ДАРХАН САТЫБАЛДЫ: «ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОСОБО ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ»
В этом году в Туркестанской области планируется довести долю автодорог областного и районного значения в хорошем, удовлетворительном состоянии до 92%. Отметим, в 2018 году этот показатель составлял 72%. В целом в области планируется довести долю качественных дорог до 99,5% к 2025 году.
Утвержден Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года, ведется активная работа по развитию транспортной инфраструктуры в областном центре. В его рамках планируется реконструкция 70 км автомобильной дороги «Туркестан-Шаульдер».
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом работ, встретился с рабочими и обсудил с ними актуальные вопросы. Он отметил, что приоритетное направление отдается дорогам особой важности. Глава региона поручил специалистам подготовить список важных автодорог.
— Приоритет отдается строительству дорог особо важных направлений. Следует придерживаться этого принципа. Необходимо подготовить перечень дорог республиканского, областного, районного и внутрипоселкового значений, то есть автодорог всех уровней значения, ремонт которых не требуют отлагательств. Не должны оставаться в стороне и дороги, которые давно не ремонтировали. Качество строительства дорог — в центре внимания. Как строительство, так и ремонт дорог должны производиться по утвержденному графику. При несоблюдении требований будут приняты меры, — сказал Д. Сатыбалды.
В Туркестанской области протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов составляет 17 509,5 км. В этом году на развитие автодорожной отрасли из бюджета было предусмотрено выделить 53 млрд тенге и охватить строительно-ремонтными работами 767 объектов, или около 2000 км дорог и улиц. По итогам года планируется сдать в эксплуатацию 703 объекта, это 1467,3 км дорог и улиц.
По заказу управления пассажирского транспорта и автодорог Туркестанской области ведется постоянный контроль качества работ по строительству и ремонту объектов.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
DARKHAN SATYBALDY: «PRIORITY IS GIVEN TO THE CONSTRUCTION OF PARTICULARLY IMPORTANT AREAS»
This year, it is planned to increase the share of roads of regional and district significance in good, satisfactory condition to 92% in the Turkestan region. It should be noted that in 2018 this figure was 72%. In general, it is planned to increase the share of high-quality roads in the region to 99.5% by 2025.
A comprehensive plan for the socio-economic development of the Turkestan region until 2024 has been approved, and active work is underway to develop transport infrastructure in the regional center. Within its framework, it is planned to reconstruct 70 km of the Turkestan-Shaulder highway.
Akim of Turkestan region Darkhan Satybaldy got acquainted with the progress of work, met with workers and discussed topical issues with them. He noted that priority is given to roads of particular importance. The head of the region instructed specialists to prepare a list of important highways.
— Priority is given to the construction of roads of particularly important directions. This principle should be followed. It is necessary to prepare a list of roads of republican, regional, district and intra-village values, that is, roads of all levels of significance, the repair of which does not require delay. Roads that have not been repaired for a long time should not be left aside. The quality of road construction is in the spotlight. Both construction and repair of roads should be carried out according to the approved schedule. If the requirements are not met, measures will be taken,» D. Satybaldy said.
In the Turkestan region , the length of highways and streets of settlements is 17,509.5 km . This year, 53 billion tenge was allocated from the budget for the development of the road industry and 767 objects, or about 2000 km of roads and streets, were covered by construction and repair works. By the end of the year, it is planned to put into operation 703 objects, these are 1,467.3 km of roads and streets.
By order of the Department of Passenger Transport and Highways of the Turkestan region, constant quality control of works on construction and repair of facilities is carried out.
Press service of the akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ