ТҮРКІСТАН: САПАЛЫ ҒАЛАМТОРМЕН ҚАМТЫЛҒАН АУЫЛДАР САНЫ АРТТЫ

0
Биыл Түркістан облысында 152 ауылдық елді мекенді сапалы интернетпен қамту жоспарланып, оның 51 ауылда жаңа базалық станция іске қосылды. Қалған 101 елді мекен жыл соңына дейін интернетпен қамтылады. Аталған мәселе Түркістан облысы әкімі аппаратының апталық отырысында талқыланды. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды аймақта ғаламтор мен байланыстың сапасын арттыру жұмыстарын жалғастыруды тапсырды.
– Ғаламтор және цифрландыру мәселесі өте өзекті. Кейбір аймақтарда ғаламтор сапасы нашар. Оны аудан тұрғындарымен кездесуде ел айтып жатыр. Әрбір аудан, ауылдағы байланыс сапасы назарға алынып, жылдам ғаламтормен қамтамасыз ету жұмысы жалғасуы тиіс. Жыл соңына дейін жоспардағы 100-ден астам елді мекенді интернетпен қамту жұмыстары толық атқарылсын, – деді Дархан Сатыбалды.
Түркістан облыстық цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының басшысы Е.Өтебаевтің айтуынша, Түркістан облысы аумағында 838 ауылдық елді мекен бар. Аудан, қала әкімдіктерінің талдау және анализдеу ақпараты нәтижелері бойынша 642 елді мекендегі 1 753 012 тұрғын сапалы интернетпен қамтылған, бұл – жалпы облыстың 73,7 пайызы. Онда 441129 оқушы 3G және 4G мобильді желісімен қамтамасыз етілген, 123 ауылдық елді мекенде 63 мыңға жуық оқушы 2G мобильді желісімен қамтамасыз етілген.
«250+» жобасы аясында 2020-2021 жылдары 129 елді мекенде мобильдік интернет сапасы артқан. МЖӘ жобасы аясында 376 елді мекен талшықты-оптикалық интернетпен қамтамасыз етілді. Қазақстанда алғаш рет Түркістан өңірінде «Қазақтелеком» және «Транстелеком» акционерлік қоғамдары тарапынан мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша ауылдарда талшықты-оптикасын пайдалану іске асырылды. 2021 жылы 82 ауылдық елді мекенді интернетке ауа арқылы радиомост технологиясымен қосты. Қазір осы 82 ауылдық елді-мекен тұрғындары, ол дегеніміз 6000-ға жуық жеке тұрғын үй жоғары жылдамдықты интернет пайдалануда.
Аппарат отырысында биылғы бюджеттің игерілуі мәселесі де сөз болды. Облыстық қаржы және мемлекеттік активтер басқармасының басшысы А.Тасыбаевтың айтуынша, осы жылдың 1 қыркүйегіндегі көрсеткіш бойынша облыс бюджетіне түсетін өзіндік кірістер 118,7 млрд. теңге болады деп көзделген. Есепті кезеңдегі орындалуы 100 млрд. теңгені құрады. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда түсімдер 26,5 млрд. теңгеге артқан немесе өсу қарқыны 36,1%-ды құрады.
Облыс әкімі Дархан Сатыбалды бюджетті дұрыс жоспарлап, конкурстарды уақтылы игеру керектігін айтты. Бюджетті өз деңгейінде игере алмаған бірқатар басқарма басшылары мен аудан, қала әкімдерін сынға алып, жұмысты ширатуды тапсырды.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
__
ТУРКЕСТАН: УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО СЕЛ, ОХВАЧЕННЫХ КАЧЕСТВЕННЫМ ИНТЕРНЕТОМ
В этом году в Туркестанской области планируется обеспечить качественным интернетом 152 сельских населенных пункта. В 51 селе уже запущены новые базовые станции. Остальной 101 населенный пункт будет охвачен интернетом до конца года. Данный вопрос обсуждался на еженедельном заседании аппарата акима Туркестанской области. Аким области Дархан Сатыбалды поручил продолжить работу по повышению качества интернета и связи в регионе.
— Вопросы интернета и цифровизации очень актуальны. В некоторых регионах качество Сети плохое. Об этом говорят жители во время встреч. Качество связи в каждом районе, селе должно быть учтено, работа по обеспечению быстрого интернета должна быть продолжена. До конца года планируется обеспечить интернетом более 100 населенных пунктов, — сказал Дархан Сатыбалды.
По словам руководителя управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Е. Утебаева, на территории Туркестанской области насчитывается 838 сельских населенных пунктов. По результатам анализа информации акиматов районов и городов 1 753 012 жителей в 642 населенных пунктах обеспечены качественным интернетом, что составляет 73,7% от общего количества жителей области. 441 129 учащихся обеспечены мобильной сетью 3G и 4G, в 123 сельских населенных пунктах мобильными сетями 2G обеспечены около 63 тысяч учащихся.
В рамках проекта «250+» в 2020-2021 годах в 129 населенных пунктах повысилось качество мобильного интернета. В рамках проекта ГЧП 376 населенных пунктов обеспечены волоконно-оптическим интернетом. Впервые в Казахстане в Туркестанском регионе по проекту государственно-частного партнерства АО «Казахтелеком» и «Транстелеком» реализовано использование волоконной оптики в селах. В 2021 году 82 сельских населенных пункта были подключены к интернету по воздуху с помощью технологии радиомоста. Сейчас жители этих населенных пунктов, а это около 6000 частных домов, пользуются высокоскоростным интернетом.
На аппаратном совещании также обсуждался вопрос освоения бюджета. По словам руководителя областного управления финансов и государственных активов А. Тасыбаева, по состоянию на 1 сентября т. г. собственные доходы в бюджет области должны составить 118,7 млрд тенге. Исполнение за отчетный период составило 100 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления составили 26,5 млрд тенге, или темп роста — 36,1%.
Аким области Дархан Сатыбалды отметил, что необходимо правильно планировать бюджет и своевременно осваивать средства. Ряд руководителей управлений и акимов районов и городов, не сумевших освоить бюджет на своем уровне, получили критические замечания и поручения наладить работу.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
TURKESTAN: THE NUMBER OF VILLAGES COVERED BY HIGH-QUALITY INTERNET HAS INCREASED
This year, it is planned to provide 152 rural settlements with high-quality Internet in the Turkestan region. New base stations have already been launched in 51 villages. The remaining 101 localities will be covered by the Internet by the end of the year. This issue was discussed at the weekly meeting of the office of the akim of the Turkestan region. Akim of the region Darkhan Satybaldy instructed to continue work on improving the quality of Internet and communications in the region.
— The issues of the Internet and digitalization are very relevant. In some regions, the Network quality is poor. This is what residents say during meetings. The quality of communication in each district, village should be taken into account, the work on providing fast Internet should be continued. By the end of the year, it is planned to provide Internet to more than 100 settlements,» Darkhan Satybaldy said.
According to the head of the Department of digitalization, public Services and Archives of the Turkestan region, Ye. Utebayeva, there are 838 rural settlements on the territory of the Turkestan region. According to the results of the analysis of information from akimats of districts and cities, 1,753,012 residents in 642 settlements are provided with high-quality Internet, which is 73.7% of the total number of residents of the region. 441,129 students are provided with 3G and 4G mobile networks, about 63 thousand students are provided with 2G mobile networks in 123 rural settlements.
Within the framework of the «250+» project, the quality of mobile Internet has improved in 129 localities in 2020-2021. As part of the PPP project, 376 settlements are provided with fiber-optic Internet. For the first time in Kazakhstan, the use of fiber optics in villages has been implemented in the Turkestan region under the public-private partnership project of Kazakhtelecom JSC and Transtelecom. In 2021, 82 rural settlements were connected to the Internet by air using radio bridge technology. Now the residents of these settlements, which are about 6,000 private houses, use high-speed Internet.
The issue of budget development was also discussed at the staff meeting. According to the head of the regional Department of Finance and State Assets A. Tasybayev, as of September 1 this year, own revenues to the regional budget should amount to 118.7 billion tenge. The execution for the reporting period amounted to 100 billion tenge. Compared to the same period last year, revenues amounted to 26.5 billion tenge, or a growth rate of 36.1%.
Akim of the region Darkhan Satybaldy noted that it is necessary to plan the budget correctly and develop funds in a timely manner. A number of heads of departments and akims of districts and cities who failed to master the budget at their level received critical comments and instructions to set up work.

ПІКІР ЖАЗУ