ТҮРКІСТАНДА 200-ДЕН АСТАМ ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК АЙМАҒЫ БАР

0
Түркістан қаласындағы саябақтар мен гүлзарларды күтіп ұстау және ішкі ирригациялық жүйелердің жай-күйі – басты назарда. Биыл қаланың 12,2 гектар аумағына биыл 15 мыңнан аса ағаш егіліп, 9000 шаршы метр аумаққа көгал төселді. 200 мың түп гүл отырғызылды. 380 гектар аумақта күтіп-баптау жұмыстары жүргізілуде. Облыс орталығында 400 гектар жерге орналасқан 248 саябақтар мен гүлзар, желілік бақ пен жасыл желекті демалыс аймақтары бар. Демалыс аумақтары жарықтандырылып, көпжылдық және гүлді ағаштар егілген.
Әр саябақ заманауи, креативті әрі қайталасбас үлгіде салынған. Саттарханов көшесінің бойындағы «Желілік саябақтың» жер көлемі 20 гектардан асады. Мыңнан астам шаммен жарықтандырылған саябақ субұрқақ, орындықтар, 2 мыңнан астам кіші архитектуралық форма қойылған.
Одан бөлек, Әкімшілік іскерлік орталық аумағына «Гүлдер» саябағы мен Сейхун көшесінің аралығына гидрантты жүйемен қамту жобасы әзірленуде. Шаһардағы жалпы ирригациялық арықша көлемі — 22,5 шақырымға созылған. Қазіргі таңда аталған арықтардан секундына 100 литрге дейін су алынуда. Арыс-Түркістан каналынан бастау алатын ирригациялық арықтар қаланың орталығы мен бірнеше секторларды ағын сумен қамтиды.
Шаһардағы көгалды аумақтар гидрантты жүйемен және ирригациялық арықшалар арқылы суарылады. Гидрантты жүйемен суарылатын аумақтарда 6 кезеңдік құрылыс жұмысы жүзеге асырылған. Оның бүгінде төрт нысаны іске қосылып, екі жобаның құрылыс жұмысы әлі жалғасуда.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
____
В ТУРКЕСТАНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 200 ЗЕЛЕНЫХ ЗОН
В центре внимания — содержание парков и скверов в городе Туркестане и состояние внутренних ирригационных систем. В этом году на площади 12,2 га высажено более 15 тысяч деревьев, уложены газоны на 9000 квадратных метрах. Высажено 200 тысяч саженцев цветов. На территории 380 гектаров ведутся ремонтные работы.
В областном центре на площади 400 га расположены 248 парков и скверов, линейный сад и зеленые зоны отдыха. Все зоны отдыха освещены, там высажены многолетние и цветущие деревья.
Каждый парк построен в современном, креативном и неповторимом стиле. Площадь линейного парка по улице Саттарханова — более 20 гектаров. Он освещен более чем тысячами фонарей, здесь установлены фонтаны, скамейки, более двух тысяч малых архитектурных форм.
Кроме того, разрабатывается проект по обеспечению гидрантной системой территории административного делового центра между парком «Гульдер» и улицей Сейхун. Общая площадь ирригационных канав в городе составляет 22,5 км. Из них добывается до 100 литров воды в секунду. Ирригационные канавы, начинающиеся с канала «Арысь-Туркестан», охватывают поливной водой центр города и несколько секторов.
Газонные территории орошаются гидрантной системой и ирригационными канавами. На этих территориях проведены шестиэтапные строительные работы. На сегодняшний день уже запущены четыре объекта, строительство двух проектов еще продолжается.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
THERE ARE MORE THAN 200 GREEN ZONES IN TURKESTAN
The focus is on the maintenance of parks and squares in the city of Turkestan and the state of internal irrigation systems. This year, more than 15 thousand trees were planted on an area of 12.2 hectares, lawns were laid on 9,000 square meters. 200 thousand flower seedlings were planted. Repair works are underway on the territory of 380 hectares.
In the regional center, on an area of 400 hectares, there are 248 parks and squares, a linear garden and green recreation areas. All recreation areas are illuminated, perennial and flowering trees are planted there.
Each park is built in a modern, creative and unique style. The area of the linear park along Sattarkhanov street is more than 20 hectares. It is illuminated by more than thousands of lanterns, fountains, benches, more than two thousand small architectural forms are installed here.
In addition, a project is being developed to provide a hydrant system for the territory of the administrative business center between «Gulder» park and Seyhun street. The total area of irrigation ditches in the city is 22.5 km. They produce up to 100 liters of water per second. Irrigation ditches starting from the Arys-Turkestan canal cover the city center and several sectors with irrigation water.
Lawn areas are irrigated by a hydrant system and irrigation ditches. Six-stage construction works have been carried out in these territories. To date, four facilities have already been launched, the construction of two projects is still ongoing.
Press service of the akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ