ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДА НЕГІЗГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР БОЙЫНША ҚАРҚЫНДЫ ӨСІМ БАР

0
Түркістан облысының биылғы 8 айдағы әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері оң деңгейде қалыптасты. Өңірдегі жалпы сауда көлемі 219,7 млрд. Теңгені құрап, 108,8% -ға өсті. Түркістан облысы бөлшек сауда көлемі бойынша елімізде көш бастап тұр. Жыл басынан бергі бөлшек сауда көлемі 150,5 млрд. теңгеге жетіп, 112,4% -ға өсті. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 533,9 млрд. теңгені, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі 224,2 млрд. теңгені. құрады.
Экономикалық өсудің негізгі драйвері ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 476,9 млрд. теңгені, немесе 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 103,9%-ды құрады. Бұл ретте мал шаруашылығы +0,2%-ға, ал егін шаруашылығы +9%-ға артты. Облыста сиыр сүтін өндіру +0,9%-ға, тауық жұмыртқасы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда +10,5%-ға ұлғайды.
Құрылыс жұмыстарының көлемі 168,6 млрд. теңгені, немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 109,3%-ды құрады. Осымен бірге, жалпы республика бойынша тұрғын үй құрылысының бәсеңдеуіне қарамастан, ағымдағы жылдың 8 ай қорытындысымен Түркістан облысында пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы +33,7%-ға артты немесе 486,1 мың шаршы метрге жетті.
Сонымен қатар, облысқа 337,6 млрд. теңге инвестиция бағытталды. Бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда +1,7%-ға артық. Сондай-ақ 2022 жылғы тамызда тұтыну бағаларының индексі 2021 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 113,8% құрады.
Бұдан бөлек, ағымдағы жылғы қаңтар-тамызда көлік және қоймалау саласы +10,6%-ға артып, 285,8 млрд. теңгеге жетті. Байланыс қызметінің көлемі 4,9 млрд. теңгені, немесе 108,7% құрады. Бұл көрсеткіш бойынша облысымыз үздік үштікке енді.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
___
В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Основные показатели социально-экономического развития Туркестанской области за 8 месяцев текущего года сложились на положительном уровне. Общий объем торговли в регионе составил 219,7 млрд тенге и вырос на 108,8%. Туркестанская область лидирует в стране по объему розничной торговли. Объем розничной торговли с начала года составил 150,5 млрд тенге и возрос на 112,4%. Объем промышленной продукции составил 533,9 млрд тенге, в том числе объем продукции обрабатывающей промышленности составил — 224,2 млрд.
Основной драйвер экономического роста — объем валовой продукции сельского хозяйства — за отчетный период достиг 476,9 млрд тенге, это 103,9% к соответствующему периоду 2021 года. При этом объемы животноводства увеличились на +0,2%, а земледелия — на +9%. Производство коровьего молока в области увеличилось на +0,9%, куриных яиц — на +10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем строительных работ составил 168,6 млрд тенге, или 109,3% к соответствующему периоду прошлого года. Вместе с тем, несмотря на замедление строительства жилья в целом по республике, по итогам 8 месяцев текущего года общая площадь введенного жилья в Туркестанской области увеличилась на +33,7%, достигнув 486,1 тыс. кв. метров.
Кроме того, в область поступило 337,6 млрд тенге инвестиций. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также в августе 2022 года индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2021 года составил 113,8%.
Кроме того, в январе-августе т. г. сфера транспорта и складирования увеличилась на +10,6% и составила 285,8 млрд тенге. Объем услуг связи составил 4,9 млрд тенге, или 108,7%. По этому показателю наша область вошла в тройку лидеров.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
IN TURKESTAN REGION, THERE IS AN INTENSIVE GROWTH IN THE MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
The main indicators of the socio-economic development of the Turkestan region for 8 months of this year have developed at a positive level. The total volume of trade in the region amounted to 219.7 billion tenge and increased by 108.8%. Turkestan region is the leader in the country in terms of retail trade. The volume of retail trade since the beginning of the year amounted to 150.5 billion tenge and increased by 112.4%. The volume of industrial production amounted to 533.9 billion tenge, including the volume of manufacturing products amounted to 224.2 billion tenge.
The main driver of economic growth — the volume of gross agricultural output — reached 476.9 billion tenge during the reporting period, which is 103.9% compared to the corresponding period of 2021. At the same time, the volume of animal husbandry increased by +0.2%, and agriculture — by +9%. Cow’s milk production in the region increased by +0.9%, chicken eggs — by +10.5% compared to the same period last year.
The volume of construction works amounted to 168.6 billion tenge, or 109.3% compared to the corresponding period last year. At the same time, despite the slowdown in housing construction in the republic as a whole, according to the results of 8 months of this year, the total area of commissioned housing in the Turkestan region increased by +33.7%, reaching 486.1 thousand square meters. meters.
In addition, the region received 337.6 billion tenge of investments. This is 1.7% more than in the same period of 2021. Also in August 2022, the consumer price index compared to December 2021 amounted to 113.8%.
In addition, in January-August of this year, the sphere of transport and warehousing increased by +10.6% and amounted to 285.8 billion tenge. The volume of communication services amounted to 4.9 billion tenge, or 108.7%. According to this indicator, our region has entered the top three.
Press service of the akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ