ТҮРКІСТАН: ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ САҚТАУДА ЕНГІЗІЛГЕН СЕРВИСТІК ТӘСІЛДІҢ ТӘЖІРИБЕСІ КЕҢ ЕТЕК АЛДЫ

0
Түркістанда қоғамдық қауіпсіздікті сақтауда енгізілген сервистік тәсілдің тәжірибесі кең етек алды. Бүгінде статистикалық деректер толықтай жинақталды. Халық арасында сауалнама жүргізіліп, қауіпсіздік мәселелеріне талдау жасалды. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ұлан Тәжібаевтың төрағалығымен өткен жиында облыс әкімдігі жанынан құрылған қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде сервистік тәсілді енгізу жөніндегі ведомствоаралық топпен атқарылған жұмыстар туралы баяндалды.
Талдау барысында, Түркістан қаласында соңғы 3 жылда (2019-2021) «Ұрлық» қылмысы төмендегені анықталған. Алайда қоғамдық орындар мен мейрамханаларда орын алған бұзақылық қылмысы артқан. Соңғы үш жылда кафелерге түскен шақыртулар саны зерттелді. Нәтижесінде Жедел басқару орталығына осы уақыт ішінде 400-ге жуық шақырту түскен. Қаладағы тамақтандыру орындарының жалпы саны — 200. Қауіпсіздік мәселелерін жою жөніндегі ұсынымдар әзірленді.
Бір жыл бұрын Түркістан облысының әкімдігінің жанынан қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде сервистік тәсілді енгізу жөніндегі ведомствоаралық топ құрылған. Бұл топқа облыстың барлық құзырлы орган
өкілдері кірді. Жобалық топтың зерттеулер жүргізуі заманауи шетелдік аналитикалық құралының көмегімен жүзеге асырылады.
Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі сервистік тәсілдің қолданыстағы модельден айырмашылығы — негізінен профилактикалық әдістерде, барлық мемлекеттік органдар мен қоғамның қауіпсіздік проблемаларын шешуде, құқық бұзушылықтарға емес, заңға бағынатын азаматтарға назар аудару басымдығында. Ведомствоаралық топ облыс әкімінің өкімімен мемлекеттік құрылымдар мен халық арасында тұрақты сенімді қарым-қатынас құру негізінде қауіпсіздік проблемаларын анықтау және шешу мақсатында құрылды.
Жалпы, полицияның сервистік моделін кеңейту құқық бұзушылықтардың алдын алу және қоғамдық қауіпсіздікті нығайту саласындағы жұмыстың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
___
ТУРКЕСТАН: ОПЫТ СЕРВИСНОГО ПОДХОДА В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛУЧИЛ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Опыт внедренного сервисного подхода в поддержании общественной безопасности в Туркестане получил широкое распространение. Сегодня статистические данные собраны в полном объеме. Проведен опрос населения, анализ вопросов безопасности. На совещании под председательством заместителя акима Туркестанской области Улана Тажибаева было доложено о проделанной межведомственной группой при акимате области работе по внедрению сервисного подхода в обеспечении общественной безопасности.
В ходе анализа установлено, что за последние 3 года (2019-2021) в городе Туркестане произошло снижение фактов краж. Однако в общественных местах и ресторанах наблюдается рост хулиганских преступлений. Изучено количество вызовов, поступивших в различные кафе за последние три года. В центр оперативного управления за это время поступило около 400 вызовов. В городе около 200 заведений общепита. Выработаны рекомендации по устранению проблем безопасности.
Год назад при акимате Туркестанской области была создана межведомственная группа по внедрению сервисного подхода в обеспечении общественной безопасности. В нее входят представители всех компетентных органов региона. Проведение исследований проектной группой осуществляется с помощью современного зарубежного аналитического инструмента.
Отличие сервисного подхода в обеспечении общественной безопасности от существующей модели заключается в основном в профилактических методах решения проблем безопасности всеми государственными органами и обществом. Приоритет внимания направлен не на правонарушения, а на законопослушных граждан.
Межведомственная группа создана распоряжением акима области с целью выявления и решения проблем безопасности на основе установления устойчивых доверительных отношений между государственными структурами и населением.
В целом, расширение сервисной модели полиции позволит повысить эффективность работы в сфере профилактики правонарушений и укрепления общественной безопасности.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
TURKESTAN: THE EXPERIENCE OF THE SERVICE APPROACH IN THE PROTECTION OF PUBLIC SAFETY HAS BECOME WIDESPREAD
The experience of the implemented service approach in maintaining public safety in Turkestan has become widespread. Today, the statistics are collected in full. A survey of the population, an analysis of security issues was conducted. At the meeting, chaired by deputy akim of Turkestan region Ulan Tazhibayev, it was reported on the work done by the interdepartmental group under the Akimat of the region on the implementation of a service approach in ensuring public safety.
During the analysis, it was found that over the past 3 years (2019-2021), there has been a decrease in thefts in the city of Turkestan. However, there is an increase in hooligan crimes in public places and restaurants. The number of calls received in various cafes over the past three years has been studied. The operational management center received about 400 calls during this time. There are about 200 catering establishments in the city. Recommendations have been developed to eliminate security problems.
A year ago, an interdepartmental group was established under the Akimat of the Turkestan region to introduce a service approach in ensuring public safety. It includes representatives of all competent authorities of the region. The research is carried out by the project team using a modern foreign analytical tool.
The difference between the service approach in ensuring public safety from the existing model is mainly in preventive methods of solving security problems by all state bodies and society. The priority of attention is directed not at offenses, but at law-abiding citizens.
The interdepartmental group was created by the order of the akim of the region in order to identify and solve security problems based on the establishment of stable trusting relations between state structures and the population.
In general, the expansion of the police service model will improve the efficiency of work in the field of crime prevention and strengthening public safety.
Press service of the akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ