ТҮРКІСТАНДА ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ МЕН БИЗНЕС ӨКІЛДЕРІ КЕЗДЕСТІ

0
Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ұ.Тәжібаевтың төрағалығымен құқық қорғау органдары мен облыстағы бизнес саласының өкілдерінің кездесуі өтті. Жиынға Түркістан облысының прокуратурасы, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті, Түркістан облысының Кәсіпкерлер палатасы, «Әділдік жолы» РҚБ Түркістан облыстық филиалының өкілдері қатысты. Онда кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша атқарылып жатқан шаралар туралы баяндалды.
— Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы отандық ірі бизнес өкілдерімен кездесуінде елімізде қалыптасқан ахуалды талқылап, халық игілігі үшін билік пен бизнестің өзара ықпалдастығына қатысты жолдарды айқындау қажет екенін нақты айтқан болатын. Осы орайда құқық қорғау органдарымен бірлесе келе кәсіпкерлердің құқығын қорғау бойынша заңдылықтың жай-күйін, сондай-ақ бизнестің өткір және маңызды мәселелерін шешудегі проблемаларды есту мақсатында бизнес өкілдерімен кездесудеміз, — деді облыс әкімінің орынбасары Ұ.Тәжібаев.
Мемлекет Басшысының бизнестің құқығын қорғау бағытында жұмыстарды күшейту жөніндегі тапсырмасы мен «Бизнесті қорғау экожүйесін дамыту және тартымды бизнес-ахуалды қалыптастырудың» жөніндегі іс-шаралар жоспарға сәйкес, Түркістан облысының прокуратурасымен бірлесе отырып «Бизнесті қорғау және қолдау» Форумы өткен болатын. Форум аясында алғаш рет Палата мен прокуратура бірлесіп Түркістан облысының аудандарындағы бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша Рейтинг әзірленіп, жарияланды. Аталған Рейтинг бизнес-климатты жақсарту, инвестицияны ұлғайту, кәсіпкерлердің құқығын бұзу фактілерін азайту және іскерлік белсенділікті дамыту бағытында 15 өлшемін қамтиды.
Жиын соңында проблемалық мәселелер анықталып, кәсіпкерлерге қатысты заңдылықтың бұзылуына жол бермеу және одан әрі шешу алгоритмі әзірлену бойынша шешім қабылданды.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
___
В ТУРКЕСТАНЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И БИЗНЕСА
Под председательством заместителя акима Туркестанской области У. Тажибаева состоялась встреча представителей правоохранительных органов и бизнес-сферы. В мероприятии приняли участие представители прокуратуры Туркестанской области, департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области, Палаты предпринимателей Туркестанской области, Туркестанского областного филиала РОО «Әділдік жолы». На встрече говорили о предпринимаемых мерах по защите прав предпринимателей.
— Президент Касым-Жомарт Кемелевич на встрече с представителями крупного бизнеса четко заявил, что необходимо обсудить сложившуюся ситуацию в стране и определить пути взаимодействия власти и бизнеса. В этой связи совместно с правоохранительными органами мы встречаемся с представителями бизнеса, чтобы узнать о состоянии законности по защите прав предпринимателей, а также о проблемах в решении острых и важных вопросов бизнеса, — сказал заместитель акима области У. Тажибаев.
В соответствии с поручением Главы государства по усилению работы по защите прав бизнеса и планом мероприятий по развитию экосистемы защиты бизнеса и формированию привлекательного бизнес-климата, совместно с прокуратурой Туркестанской области был организован форум «Защита и поддержка бизнеса». В рамках форума впервые совместно Палатой и прокуратурой разработан и опубликован Рейтинг по легкости ведения бизнеса в районах Туркестанской области. Он содержит 15 критериев, направленных на улучшение бизнес-климата, увеличение инвестиций, снижение фактов нарушения прав предпринимателей и развитие деловой активности.
По итогам совещания были выявлены проблемные вопросы, принято решение по недопущению нарушений законности в отношении деятельности предпринимателей и выработке алгоритма дальнейшего решения.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
REPRESENTATIVES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND BUSINESS MET IN TURKESTAN
Under the chairmanship of the deputy akim of the Turkestan region U. Tazhibayev held a meeting of representatives of law enforcement agencies and the business sector. The event was attended by representatives of the Prosecutor’s Office of the Turkestan region, the Department of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Combating Corruption in the Turkestan region, the Chamber of Entrepreneurs of the Turkestan region, the Turkestan regional branch of the NGO «Adildik zholy». At the meeting, they talked about the measures taken to protect the rights of entrepreneurs.
— President Kassym-Jomart Kemelevich at a meeting with representatives of big business clearly stated that it is necessary to discuss the current situation in the country and identify ways of interaction between government and business. In this regard, together with law enforcement agencies, we meet with business representatives to learn about the state of legality in protecting the rights of entrepreneurs, as well as about problems in solving acute and important business issues,» said deputy akim of the region U. Tazhibayev.
In accordance with the instruction of the Head of State to strengthen work on the protection of business rights and the action plan for the development of the ecosystem of business protection and the formation of an attractive business climate, the forum «Protection and support of Business» was organized jointly with the Prosecutor’s Office of the Turkestan region. Within the framework of the forum, for the first time, the Chamber and the Prosecutor’s Office jointly developed and published a Rating on the ease of doing business in the districts of the Turkestan region. It contains 15 criteria aimed at improving the business climate, increasing investment, reducing violations of entrepreneurs’ rights and developing business activity.
As a result of the meeting, problematic issues were identified, a decision was made to prevent violations of the rule of law in relation to the activities of entrepreneurs and to develop an algorithm for further solutions.
Press service of akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ