ТҮРКІСТАН: ДАРХАН САТЫБАЛДЫ ДИҚАНДАРМЕН КЕЗДЕСТІ

0
Ауыл шаруашылығы саласындағы негізгі мәселелерді ашық талқылау мақсатында Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды шаруалармен кездесті. Оларды жеке-жеке тыңдап, ұсыныс-пікірлерін ескерді. Басқосу барысында ағын су жетіспеушілігінен туындайтын проблемалар, ауыл шаруашылығы саласын субсидиялау мен несиелендіру, жер мәселесі, минералды тыңайтқышты уақытылы жеткізу, мақтаның нақты бағасының белгіленуі жан-жақты талқыланды. Сондай-ақ ветеринария саласына реформа жүргізіп, дербес басқарма ретінде дамытуды ұсынды.
Шаруаларды алаңдатқан мәселелердің ешқайсысы назардан тыс қалған жоқ. Олардың талабын мұқият тыңдаған Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды әрбір мәселеге жіті назар аударатынын жеткізді. Жауаптыларға бірқатар маңызды міндеттер жүктеді. Мақта бағасының белгіленуіне орай ірі зауыт иелерімен келісімге келуге кірісті.
– Ауыл шаруашылығына қажетті ағын су мәселесі шешуде кешенді шаралар қабылданған. Бүгін саладағы қиындықтармен бетпе-бет келіп отырған шаруалардың үніне құлақ түріп, арыз-шағымдарыңыз бен ұсыныс-тілектеріңізді тыңдап, олардың шешу жолдарын қарастыру үшін жиналып отырмыз. Мәселелер белгіленген тәртіп пен заң аясында шешіледі, – деді Дархан Сатыбалды.
Шиттi мақта –тоқыма өнеркәсiбi, май өңдеу, гидролиз, химия және басқа да салалары үшiн қажеттi шикiзат. Еліміз бойынша мақта өсіретін бірден-бір өңір саналатын Түркістан облысында мақта саласы негізінен экспортқа бағытталған. Сондықтан баға саясаты да сыртқы нарықтағы өнімге сұраныс негізінде қалыптасады. Жыл сайын өңірде 70 мың тоннадай мақта талшығы өңделсе, ішкі нарықтағы сұраныс 20 мың тонна. Өңірде өндірілетін мақта талшығының жоғары сұрыптары Түркия, Ресей мен Еуропаға экспортталады. Мақта дақылын өсіру үшін тыңайтқыштарға мемлекет тарапынан субсидия беріледі.
Облыс әкімі оның дер кезінде берілуін қатаң қадағалауды тапсырды. Сонымен бірге, болашақта мақтаны облыс ауамағында өңдейтін өндіріс орындарын ашу жолдарын қарастыруды жүктеді. Басқосуда шаруалардың мәселелерін шешуге атсалысатын арнайы қауымдастық құрып, жер дауларына қатысты комиссия құру жайлы айтылды. Оның құрамына диқандар кіреді.
50-ден астам шаруаны тыңдаған аймақ басшысы әкімдік тарапынан агроөнеркәсіп кешенін қолдауға бағытталған іс-шаралардың кезең-кезеңімен жүргізілетінін қаперге салды. Және сындарлы диалог орнату арқылы ортақ мәселелерді бірлесіп шешетіндігін айтып, аудандардағы халықпен кездесу кездерінде шаруалармен бірге ортақ мәселелерді бірлесіп қарайтынын жеткізді.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
___
ТУРКЕСТАН: ДАРХАН САТЫБАЛДЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕХКАНАМИ
В целях открытого обсуждения основных вопросов в сфере сельского хозяйства аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с крестьянами. Он выслушал по отдельности их рекомендации и мнения. В ходе встречи были обсуждены проблемы поливных вод, субсидирования и кредитования сельскохозяйственной отрасли, земельных отношений, своевременной поставки минеральных удобрений, цен на хлопок. Было предложено провести реформу в ветеринарии и развивать ее как самостоятельное управление.
Ни одна из проблем, волнующих крестьян, не осталась без внимания. Выслушав их предложения, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды отметил, что уделяет пристальное внимание каждому вопросу. На ответственных специалистов возложен ряд важных задач. В связи с котировкой цен на хлопок крупный завод приступил к заключению соглашений с хлопкоробами.
— Принят комплекс мер по решению проблем с поливной водой, необходимой для сельского хозяйства. Сегодня мы собрались, чтобы прислушаться к крестьянам, которые сталкиваются с трудностями, выслушать жалобы и предложения, рассмотреть пути их решения. Вопросы решаются в установленном порядке и в рамках закона, – сказал Дархан Сатыбалды.
Хлопок-сырец — это сырье, необходимое для хлопчатобумажной, маслоперерабатывающей, гидролизной, химической и других отраслей промышленности. В Туркестанской области, которая является единственным регионом по выращиванию хлопка в стране, хлопковая отрасль в основном экспортоориентирована. Поэтому ценовая политика формируется на основе спроса на продукцию на внешнем рынке. Ежегодно в регионе собирают около 70 тыс. тонн хлопка, а спрос на внутреннем рынке составляет 20 тыс. тонн. Высокие сорта хлопка-волокна, производимые в регионе, экспортируются в Турцию, Россию и Европу. Удобрения для выращивания хлопчатника субсидируются государством. Аким области поручил строго следить за своевременностью их выдачи.
Вместе с тем, в будущем планируется рассмотреть возможность создания в регионе производств по переработке хлопка. В ходе встречи говорилось о создании специальной ассоциации, которая будет участвовать в решении вопросов крестьянства, и комиссии, которая будет рассматривать проблемы, связанные с земельными спорами. В их составы войдут земледельцы.
Заслушав более 50 аграриев, глава региона отметил, что со стороны акимата будут поэтапно проводиться мероприятия, направленные на поддержку агропромышленного комплекса. Также он сообщил, что возникающие проблемы будут решаться при конструктивном диалоге, во время встреч с населением в районах.
__
TURKESTAN: DARKHAN SATYBALDY MET WITH DEHKANS
In order to openly discuss the main issues in the field of agriculture, akim of Turkestan region Darkhan Satybaldy met with peasants. He listened separately to their recommendations and opinions. During the meeting, the issues of irrigation water, subsidizing and lending to the agricultural sector, land relations, timely delivery of mineral fertilizers, cotton prices were discussed. It was proposed to carry out a reform in veterinary medicine and develop it as an independent management.
None of the problems of concern to the peasants remained without attention. After listening to their proposals, akim of Turkestan region Darkhan Satybaldy noted that he pays close attention to each issue. Responsible specialists are assigned a number of important tasks. In connection with the quotation of cotton prices, a large plant has begun to conclude agreements with cotton growers.
— A set of measures has been taken to solve problems with irrigation water needed for agriculture. Today we have gathered to listen to the peasants who are facing difficulties, listen to complaints and suggestions, and consider ways to solve them. Issues are resolved in accordance with the established procedure and within the framework of the law,» Darkhan Satybaldy said.
Raw cotton is a raw material necessary for cotton, oil processing, hydrolysis, chemical and other industries. In the Turkestan region, which is the only cotton growing region in the country, the cotton industry is mainly export-oriented. Therefore, the pricing policy is formed on the basis of demand for products in the foreign market. About 70 thousand tons of cotton are harvested annually in the region, and the demand in the domestic market is 20 thousand tons. High-grade cotton fibers produced in the region are exported to Turkey, Russia and Europe. Fertilizers for growing cotton are subsidized by the state. Akim of the region instructed to strictly monitor the timeliness of their issuance.
At the same time, in the future it is planned to consider the possibility of creating cotton processing plants in the region. During the meeting, it was discussed the creation of a special association that will participate in solving issues of the peasantry, and a commission that will consider problems related to land disputes. They will include farmers.
After listening to more than 50 farmers, the head of the region noted that the akimat will gradually carry out activities aimed at supporting the agro-industrial complex. He also said that the problems that arise will be solved with a constructive dialogue, during meetings with the population in the districts.

ПІКІР ЖАЗУ